SMME

غافل ترین مردم از دیدگاه امام صادق (ع)

امام صادق (ع) + چکیده مطالب و نمودار | دکتر رجبی دوانی | ایما

4/8/2020 · یکی از موضوعات فرهنگیِ مورد توجه امام صادق (ع)، جلوگیری از گسترش فرقه‌های مختلف بود که با افکار و اعتقادات انحرافی، مردم را از حقیقت دور می‌کردند. آن حضرت از طریق شاگردان و گاه به‌طور مستقیم با این عقاید انحرافی رودررو می‌شد و خطاهای آنان را آشکار می‌ساخت.

برچسب‌ها: