SMME

اشکانیان از تبار توران (ترکان) بودند :حسن راشدی

ایران، توران و «توران» فردوسی – چشم انداز Cheshmandaz.org

اوستا در چند مورد «توریانیان» را به عنوان دشمن ایرانیان تصویر کرده و به خصوص فرمانده آنان «فرانگراسیان» یا همان افراسیاب را «راهزن توریانی» می نامد [3]. مارکوارت در اثر مشهور خود «ایرانشهر» توضیحات مفصلی در مورد نام های تور، توریا و توران می دهد [4].

ترکان اتروسک بانیان تمدن اروپا

ترکان اتروسک بانیان تمدن اروپا – ائیله نجه Əyləncə … از کجا آمده بودند؟ چگونه چنان تمدنی را بوجود آورده اند؟ شده است. … » امپراطوری ترکان اشکانی -اشکانیان ترک تبار

برچسب‌ها:,